Общи условия

„Колибри“ ООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Иван Вазов №36, ЕИК: 040780729, ДДС Номер: BG040780729
ВНИМАНИЕ! Осъществявайки достъп до и използвайки уебсайта на „Колибри“ ООД, вие приемате, без ограничения и безусловно, тези Условия за ползване.

Собственост над съдържанието
Съдържанието на уебсайта, изразено в текст и изображения, е със защитени авторски права. Всички права, дори и тези, които изрично не са упоменати тук, са запазени. Използването на каквото и да е съдържание освен това, което не е в разрез с тези Условия за ползване, без писменото разрешение на „Колибри“ ООД, е изрично забранено.

Използване на Уебсайта
Забранено е копирането, предаването, разпространението, съхраняването или по какъвто и да е друг начин използването на част или цялото Съдържание в каквато и да било форма без изричното писмено разрешение на „Колибри“ ООД;
Забранено е използването на уебсайта за изпращане или предаване на каквито и да е материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание, или каквито и да е материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона.

Задължения на потребителя при регистриране
Предвид ползването на Виртуална книжарница colibri.bg, Потребителят се съгласява да предостави вярна, точна и актуална информация за себе си при попълване на регистрационната форма;
С оглед сигурността и защитата на своите Потребители, „Колибри“ ООД уведомява родителите, че продуктите и услугите са предоставени на най-широка публика и че определянето на подходящите услуги и материали за ползване от страна на техните деца, е тяхна отговорност.

Цени
„Колибри“ ООД има правото да променя цените по свое усмотрение по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена в уебсайта по време на правене на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата. При допуснати технически грешки в публикуването на Виртуална книжарница, „Колибри“ ООД има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови сумите, платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива.

Плащане на закупени стоки и услуги
При плащане в брой на поръчаните стоки и услуги Потребителят се задължава да депозира в момента на доставката на „Колибри“ ООД или на неговия представител, извършващ доставката, пълната стойност на доставяната поръчка.
При плащане по банков път в лева, Потребителят депозира сума равна на стойността на направената поръчка в банковата сметка на „Колибри“ ООД в Уникредит Булбанк и едва след като депозитът бъде потвърден, се доставят поръчаните стоки и услуги. В основание за плащане задължително се вписва номер на поръчката. Всички такси и комисионни са за сметка на клиента.
При плащане по банков път в евро, Потребителят депозира сума равна на стойността на направената поръчка в банковата сметка на „Колибри“ ООД в Уникредит Булбанк и едва след като депозитът бъде потвърден, се доставят поръчаните стоки и услуги. В основание за плащане задължително се вписва номер на поръчката. Всички такси и комисионни са за сметка на клиента.

Отказ от закупена стока
Потребителят има право да се откаже от една или повече от поръчаните стоки в срок от 8 часа от генерирането на поръчка.
При констатация на дефектна стока до 24 часа от получаването й и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, „Колибри“ ООД се ангажира тя да бъде подменена с нова, съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител или да бъде възстановена депозираната за стоката сума, съгласно чл.55 от ЗЗП, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на „Колибри“ ООД. При несъответствие на стоката с основните характеристики, посочени на www.colibri.bg, „Колибри“ ООД възстановява депозираната за стоката от потребителя сума, включително и транспортните разходи, начислени за придобиване на стоката съобразно чл. 59 ал.3 от ЗЗП и в срок от 7 дни от получаване на стоката и ненарушен търговски вид на стоката и опаковката. Изключение прави целостта на транспортната опаковка.

Други
„Колибри“ ООД има право да променя технологията и дизайна на предоставяните Услуги без предварително известяване.
„Колибри“ ООД си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения, свързани с нови услуги или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги.
„Колибри“ ООД не декларира, че материалите или услугите в този Сайт са подходящи или достъпни извън България и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, не се разрешава.
Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Потребителите. „Колибри“ ООД не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия.

Отговорност
„Колибри“ ООД се стреми да поддържа актуална информация от източници, които счита за достоверни, но не гарантира, че те са такива, както и че страницата не съдържа грешки и че достъпът до нея е непрекъсваем.
„Колибри“ ООД не потвърждава и не носи отговорност за информацията, съдържаща се в уебсайтове, към които има хипервръзки, както и за предложените продукти, услуги и други такива в същите уебсайтове.
„Колибри“ ООД не преглежда съдържанието на материали, предоставени и/или изпратени от потребители на неговия уебсайт, и не носи отговорност за такова съдържание. „Колибри“ ООД може по всяко време по своя преценка да премахне всеки материал, изпратен от потребители.
„Колибри“ ООД не носи отговорност за качеството и състоянието на връзките към интернет, както и за изправността на устройствата, които ги осигуряват, от Вашия компютър до сървъра, върху който е разположен уебсайтът.
„Колибри“ ООД не носи отговорност за каквито и да е загуби – преки, непреки или последващи вреди, пропуснати ползи, произтичащи от или свързани с достъпа Ви до ползването на уебсайта.

Връзки към уебсайтове на трети лица
Уебсайтът може да съдържа връзки към уебсайтове, които са собственост или се оперират от трети страни, не от „Колибри“ ООД. Тези връзки са предоставени само за Ваше удобство. „Колибри“ ООД няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на такива сайтове.

Приложимо право
За всички неуредени в тези условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.
Всички спорове, отнасящи се до тези Условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.